Menu


Search query:  

REN nyhetsbrev nr. 13, 2004

22. juni 2004
Innhold:
1: Endring i prosjektledelsen i REN fra høsten 2004
2: Oppsummering fra medlemsmøte 16. og 17. juni 2004
3: SRIC-BI rapport: Best Practices in e-Learning
4: SRIC-BI travel report: e-Learning Futures
5: IDC rapport: Technology-Based Simulations
6: Nytt og nyttig
7: På kalenderen
Nå som St.Hans og sommeren står for døren ønsker vi i RENs prosjektledelse alle våre medlemmer en riktig god sommer. Vi vil sende ut nyhetsbrev også i sommer, men benytter denne anledningen til å ønske dere alle en riktig god ferie.

Denne utgaven av nyhetsbrevet blir et forholdsvis fyldig dokument med blant annet 2 rapporter fra SRIC-BI og 1 rapport fra IDC.

1: Endring i prosjektledelsen i REN fra høsten 2004

Kunnskapsnettverket REN skal være et viktig forum for forskning og utnyttelse av IKT støttet læring og kunnskapsforvaltning. REN har siden oppstarten i 1998 vokst til Norges største nettverk innen sitt kjerneområde. Vår visjon er å bringe verdi til nettverkets medlemmer. Det å gi våre medlemmer kunnskap til å ta de rette beslutninger innen område IKT støttet læring og kunnskapsforvaltning vil være rammen i nettverkets aktiviteter. 

Innovasjon Norge er vertsinstitusjon for REN og har prosjekt-, sekretariats- og budsjettansvaret. Driften finansieres  i all hovedsak gjennom kontingenter fra medlemmer og partnere. REN har fortsatt en viktig rolle og vil være et område med fokus i Innovasjon Norge i fremtiden. REN har hatt prosjektleder på 60% stilling i San Francisco, prosjektmedarbeider på 20% i San Francisco og vi har tidligere hatt medarbeider knyttet til Innovation Norway sitt kontor i Oslo. Samtidig er det stor fokus på kostnader og effektivisering i den nye organisasjonen. Det er derfor et ønske om å vurdere ulike driftsformer for REN.

REN nettverket samler i dag partnere og medlemmer fra utdanning ,- utviklings- og brukersiden. Det legges vekt på å skape møteplasser for utveksling av informasjon og praktisk samarbeid mellom partnere og medlemmer innen distribuert læring. Styringsgruppen kommer med faglige innspill og retningslinjer.

REN yter tjenester til partnere og medlemmer slik at de kan dra konkret nytte av den internasjonale utviklingen innen feltet. REN  tilbyr bakgrunnsrapporter, formidler kontakter, bygger faglige nettverk, involverer norske deltakere i nye prosjekter samt legger til rette for  partnerskap med internasjonale lærings/forskningsinstitusjoner. 

Det faglige og administrative ansvaret skal fortsatt være knyttet til San Francisco kontoret. Det er det internasjonale aspektet som skiller REN ut fra andre norske kunnskapssnettverk, og RENs aktiviteter baseres i stor grad på å tilgjengeliggjøre internasjonale rapporter, trender og teknologier til norske bedrifter. Mye av det administrative arbeidet er kontakt med medlemmer og det er viktig at slik kontakt sees sammen med det faglige arbeidet i nettverket.

Trond Markussen slutter som prosjetkleder i REN fra 1. august. Han begynner i ny jobb i DnB NOR fra samme dato. I den forbindelse vil vi gjøre noen endringer som forhåpentligvis vil gi nye muligheter og økt kunnskap til nettverket.

Veslemøy Barnes i Innovasjon Norge, San Francisco, som også er godt kjent blant våre medlemmer vil bli ny prosjektleder. Vi vil gjennom avtaler med Innovasjon Norge sine kontorer i London og Tokyo være mer fokusert på Europa og Asia og holde våre medlemmer oppdatert på nyheter og trender også i de deler av verden enn hva vi tidligere har vært. Vi vil inngå avtaler med konsulenter i San Francisco området med sterk forankring og stor fagkunnskap innen e-læring for å skrive artikler til nyhetsbrev og videreføre våre kontakter i dette området. Vi vil knytte til oss en konsulent i Norge med stor fagkompetanse og kontakter som skal virke som et bindeledd mellom norske medlemmer og fagmiljøer og våre utenlandske kontakter. Vi vil komme tilbake med navn når alt er formelt godkjent og kontrakter underskrevet.

Programmet for høsten 2004 er stort sett klart. Vi begynner etter sommeren med et medlemsmøte i Tromsø 25. august. Studieturen er berammet til Boston i uke 43, med starte søndag 17. oktober og avslutning onsdag 20. oktober. Temaet vil være ”Best practices in e-Learning” og vi vil besøke interesante bedrifter og institusjoner. Det blir et nytt medlemsmøte ca. uke 47 i Oslo. Her satser vi på presentasjon av ulike løsninger for e-læring. Både LMS, forfatterverktøy, Outsourcing etc. vil være tema på dette møtet. Vi prøver å få samlet alle sentrale leverandører i Norge til korte presentasjoner. Som årets siste arrangement jobber vi for å få til en felles tur til Online Educa, europas største konferanse for e-læring, i Berlin i begynnelsen av desember.


2: Oppsummering fra medlemsmøte 16. og 17. juni 2004

Vårt tradisjonelle sommermøte på Holmen Fjordhotell ble et godt møte. Første dagen stod kundeopplæring på programmet. Her fikk vi en god innføring i CRM og hvordan DnB NOR kan bruke sitt kundeoppfølgingssystem til distribusjon av opplæringsprogrammer ut i fra kundehendelser av Kari Opdal fra DnB NOR. CRM kan nesten sees på som et LMS for kunder og det gir en mulighet til å distribuere opplæringsprogrammer og informasjon til en spisset målgruppe. Svein Sandnes fra NRK viste og fortalte hvordan NRK gjenbruker sitt store arkiv til å lage opplæringsprogrammer spesielt beregnet for skolesektoren. Trond Markussen fortalte om bruk av kundeopplæringer fra utlandet og viste eksempler på hvordan forskjellige aktørerer benytter e-læring som mulighet til økt salg og kundepleie. Kundeopplæring blir av de fleste vurdert som et innteksbringende tiltak og ikke som kostnadsbesparende. Det er med på å tiltrekke nye kunder og øke kundeloyaliteten, det reduserer kundebetjeningskostnaden og kan gi raskere salg av nye produkter.

Andre dagen stod evaluering på agendaen. Første post på programmet var et case fra Gresvig, hvor vi fikk presentert hvordan Gresvig bruker interaktiv opplæring som et konkurransefortrinn. Ola Erstad fra Universitetet i Oslo holdt et godt innlegg om ulike prosesser og metoder for evaluering av IKT satsning i norsk skolesektor. Siste innlegget var ved Ivar Solheim fra Norsk Regnesentral som snakket om gevinstrealisering og hvordan e-læringsfeltet kan dra nytte av ulike metoder og teknikker.

Presentasjonene vil bli tilgjengelig på våre lukkede medlemssider.

3: SRIC-BI rapport: Best Practices in e-Learning

Denne rapporten gir en god beskrivelse av mer enn 40 beste praksiser. De er hentet fra ulike næringer, som finansiell sektor, legemiddelindustri, olje industrien og en rekke andre. De er kategorisert og samlet i følgende fire kategorier:
- Learning Strategy
- Organization and Process
- Learning Content
- Learning Infrastructure

Rapporten kan lastes ned og leses fra våre medlemssider.

4: SRIC-BI travel report: e-Learning Futures: The Edinburgh 2004 eLearning International Conference

Denne reiserapporten beskriver ulike scenarier for e-Læring fremover slik de fremkom på eLearning International Conference i Edinburgh i februar 2004.

Rapporten kan lates ned og leses fra våre medlemssider

5: IDC rapport: Technology-Based Simulations: Cloning the Work Environment for More Effective learning

Simulering er i følge IDC et økende marked. IDC anslår at anslagsvis 8 til 10% av bedriftsintern e-læring inneholder simuleringer og at det vil vokse til nærmere 40% i år 2008. For å klare slik vekst peker denne rapporten på 5 vilkår som er av betydning.
- Et klassifiseringssystem som skiller hva som er simulering fra det som ikke er simulering.
- Kostnaden må ned
- En må synliggjøre verdi, kort sagt hvordan det kan bidra på bunnlinjen
- Simuleringene må være effektive og pålitelige
- Barrierer innen IT infrastuktur må løses

Rapporten gir også en oversikt over leverandører i dette markedet, og på den oversikten er også vårt medlem X.HLP nevnt.

Denne rapporten kan lastes ned og leses fra våre medlemssider.

6: Nytt og nyttig

Vi gratulerer vårt medlem Boxer Technologies AS som har inngått avtale med Sjøforsvaret v/Haakonsvern i Bergen om utvikling av en rekke e-læringsmoduler for minerydningsfartøyene ALTA og OKSØY. Kursene skal ta for seg introduksjon til skipene og prosedyretrening for operatører og vedlikeholdspersonell på våpensystemene om bord.

Kontrakten som ble vunnet i sterk konkurranse med både norske og internasjonale aktører,  er i størrelsesorden 5 millioner kroner og prosjektet starter opp før sommeren 2004.

WHO-topp imponert over norsk telemedisin
Direktør i Verdens Helseorganisasjon (WHO), Steffen Groth, sier han er imponert over hva Tromsømiljøet har fått til når det gjelder avansert telemedisin.
http://www.computerworld.no/index.cfm?fuseaction=artikkel&id=4BDF0DC4-917D-9253-FE7AE685F841D0F3


7: På kalenderen

Medlemsmøte i REN i 25. august

Årets studietur i REN avholdes i uke 43, 18. til 20. oktober til Boston

Online Learning Conference & Expo, San Francisco, California, October 11-13, 2004. http://www.onlinelearningconference.com/

European ASTD Conference in Copenhagen 6. til 8. oktober.  http://www.astd.dk/


For mere informasjon ta kontakt med:
Trond Markussen
Project Manager
Research and Educational Network (REN)
Innovation Norway
20 California Street 6th Floor
San Francisco, CA 94111-4833
Tel: +1 415 986 0770
Fax: +1 415 986 7875
E-mail: trond.markussen@invanor.no

Veslemøy Barnes
Prosjektkoordinator
Research and Educational Network (REN)
Innovation Norway
20 California Street 6th Floor
San Francisco, CA 94111-4833
Tel: +1 415 986 0770
Fax: +1 415 986 7875
E-mail:  veslemoy.barnes@invanor.no 
www.invanor.no/ren