Menu


Search query:  

REN medlemsmøte 9. februar 2005

Sted: Universitetet i Oslo,  Helga Engs hus, Auditorium 3
Tid: 9. februar 2005, kl. 9:00-16:00. Registrering fra 8.30

Temaet for møtet var samarbeid mellom universitet og arbeidsliv.
Presentasjonene fra møtet blir lagt inn nedenfor etterhvert som vi får dem inn.


PROGRAM09:00 - 09:15 Åpning
REN
Rektor Arild Underdal, UiO
   
09:15 - 09:30 Presentasjon av UNIVETT og Fleksibel Læring
Kåre Svensson, Fung. seksjonssjef og Ida Skard Heier, Førstekonsulent, UNIVETT, Universitetet i Oslo

   
09:30 - 09:45 Seniornett Norge
Nils Høeg, Styremedlem Seniornett
Over 800 000 av Norges 1.2 millioner seniorer (55+) er ikke data- og internettbrukere.
Seniornett arbeider for å gjøre noe med dette potensielle samfunnsproblem. Seniorene er også et marked for digital læring!
   
09:45 – 10:30 Det skjer ikke noe før du begynner. Universitetet – et smart sted å begynne
Per Ivar Grenness,  Rådgiver, DDB Oslo (tidligere New Deal)
DDB Oslo
En fortelling om møtet mellom yrkeskompetanse og akademisk kompetanse:
· Ulikhet som forutsetning
· 2 forskjellige kulturer. 2 forskjellige språk. 2 forskjellige mål
· Ansvaret for egen læring
· Å omsette teori til praktisk nytteverdi
· Snøballeffekten
· Læring er ekspansivt. Læring krever nye oppgaver. Læring gir mot til forandring.
   
10:30 - 10:45 Pause
   
10:45 – 11:30 IKT i undervisningen av geofag ved UiO
Institutt for Geofag ved Per Aagaard, professor, Arild Andresen, professor, Leiv Gelius, professor, Thor Thorsen

Undervisningen i geofag har alltid vært avhengig av å visualisere stoffet, så det har vært naturlig tidlig å ta i bruk IKT. Takket være interesse og støtte fra industri/samfunn har vi vært istand til å utvikle nye læringsverktøy. Idag tilrettelegges også mere og mere av vår undervisning i digitale klasserom/LMS. Gjennom IKT planlegges nå joint master programmer i Geosciences med universiteter i Sentral Amerika i samarbeid med NORAD

Det vil bli presentert eksempler på
· læringsprodukter som er utviklet i nært samarbeid med Statoil
· nettbasert videre- og etterutdanningstilbud i hydrogeologi utviklet i samarbeid med eksterne konsulenter og etter oppfordring fra brukermiljøet.
   
11:30 - 12:15 Lunch
   
12:15 – 13:00 Læring, literacy og mediekonvergens. Dataspillet som modell for effektive læringsomgivelser
Hans Christian Arnseth, postdoktor,
Pedagogisk forskningsinstitutt, Utdanningsvitenskapelig fakultet, UiO


Foredraget handler i korte trekk om de sosiale, kulturelle og psykologiske/pedagogiske konsekvensene av mediekonvergens, dvs.  av integreringen av ulike tegnsystemer i og med videreutviklingen av IKT og telekommunikasjon. Fokus ligger på hva slags type kompetanse som utvikles, og som kanskje også bør videreutvikles, i organisasjoner/praksiser hvor disse tendensene er fremtredende. Mer spesifikt vil jeg si litt om hvorfor jeg mener dataspill kan fungere som en modell for effektive læringsomgivelser, med spesielt fokus på samspillet mellom design av teknologi, samarbeid gjennom og rundt teknologien og kunnskapsressurser som er tilgjengelige lokalt og globalt. Avslutningsvis vil jeg trekke fram og diskutere noen prinsipper for læring på bakgrunn av foregående eksempler.
   
13:00 - 13:15 Pause
   
13:15 – 14:00 Kulturforståelse lønner seg
Knut Aukrust, professor Kulturstudier, Det historisk filosofiske fakultet, UiO
http://www.hf.uio.no/iks/

Institutt for kulturstudier har i noen år hatt etter- og videreutdanningskurs i kulturforståelse for ulike virksomheter i både det offentlige og private arbeidsliv. Erfaringene har vist at interessen for kulturstudier er overraskende stort blant grupper som tradisjonelt ikke har vært en del av den akademiske sfære. Kulturstudier styrker bevissthet om det som styrer vår tenkning, begrunner våre valg og utfordrer det vi tar for gitt. Kulturstudier gir oss nødvendige redskaper til å håndtere utfordringer knyttet til kommunikasjon og verdier i en flerkulturell verden.

Kursevalueringene har vist at en kombinasjon av historisk og samtidsorientert tilnærming har gitt deltakerne øket innsikt i å forstå prosesser og fenomener i egne arbeidsområder og egen arbeidssituasjon. Et hovedpoeng har vært å gi deltakerne ny innsikt og kompetanse relatert til egen arbeidserfaring. Emnene har gitt deltakere innføring i grunnleggende kulturfaglige begreper og økt innsikt i kulturforskjeller og interkulturell kommunikasjon. Emnene har også lagt vekt på teorier om etnisitet, kjønn, nasjonalisme, kulturarv og identitetspolitikk.

Forelesningen vil ta utgangspunktet i et studietilbud tilrettelagt om kultur og konflikt for Forsvaret som et konkret case. Et tema som vi ser er aktuelt for mange ulike grupper.
   
14:00 – 14:15 Pause
   
14:15 – 15:00 Fra digitale ferdigheter til digital dannelse
Morten Søby, Prosjektleder, Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU)
               
Digital kompetanse forutsetter grunnleggende IKT-ferdigheter (datakortet) og omfatter:
- å søke, lokalisere, evaluere og kontrollere informasjon fra ulike digitale kilder og formater,
- utvikling av en kommunikativ kompetanse; kildekritikk, fortolkning og analyser av digitale genre
- faglig og pedagogisk bruk av IKT,
- produsere og skape med digitale medier,
og utvikling av samarbeid og løsningsstrategier med IKT. Digital kompetanse gir uttrykk for en helhetlig forståelse av hvordan individer lærer - begrepet  omfatter hvordan  ferdigheter, kvalifikasjoner og kunnskaper anvendes.
Et oppdatert dannelsesbegrep omfatter refleksjon om kunnskap og identitetdannelse i informasjonssamfunnet. En integrert helhetlig tilnærming som setter oss i stand til å reflektere IKT i metalæring, kommunikasjon og sosial kompetanse.

Å ha digital dannelse som visjon og mål for satsingen innebærer at alle utdanningsinstitusjoner skal strebe etter å tilby elever og studenter (alle lærende) en mulighet til å bruke IKT fortrolig og innovativt for å utvikle ferdigheter, kunnskaper og kompetanse som de trenger for å oppnå personlige mål og for være interaktive deltagere i et globalt informasjonssamfunn.

Søbys hjemmeside: http://folk.uio.no/mortenso/
   
15:00 - 15:15 Pause
   
15:15 - 16:00 En analyse av læring på arbeidsplassen med fokus på digital kompetanse og utdanningsnivå
Øyvind Brekke, fagsjef, Kari Tonhild Servan, rådgiver, Vox nasjonalt senter for læring i arbeidslivet
Å være kompetent for en jobb innebærer langt mer enn å ha den formelle utdanningen som jobben krever. Vi setter fokus på uformell læring og har spurt arbeidstakere og arbeidsgivere om deres opplevelser i forhold til oppdatering av kompetanse og læring i jobb.